FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

У 2018/ 2019 навчальному році заклад освіти працює над темами:

Методична тема:

Упровадження системи компетентнісно зорієнтованого навчання з метою створення умов для якісної освіти при реалізації Концепції Нової української школи.

Виховна тема:

Всебічне забезпечення соціального розвитку учнів, формування соціально активної особистості через системне включення у процес соціальної взаємодії.

Завдання на 2018/2019 навчальний рік:

- у методичній роботі:

- забезпечити функціонування системи профільного навчання в закладі освіти;

- здійснювати моніторинг результатів ЗНО випускників із предметів, їхню відповідність річному оцінюванню та визначити якісний показник роботи всіх учителів, які викладають предмети, обрані учнями для ЗНО, та розробити заходи щодо підвищення якості результативності учнів у ЗНО;

- дотримання в освітній діяльності єдиного мовного режиму;

- активізувати процеси впровадження в закладі освіти інноваційних педагогічних технологій, що спрямовані на розвиток інтелектуальних, творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;

- формування інформаційного й емоційно самобутнього україномовного простору, який забезпечуватиме залучення школярів до величезного мовного дивосвіту, до глобальних знань про рідну мову, її закони, систему її виражально-зображальних засобів;

- використання в роботі інноваційних підходів до навчання та виховання, роботи з батьками та громадськістю;

- продовжувати роботу щодо підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання; забезпечення соціальної адаптації та готовності до подальшого навчання;

- працювати над переорієнтацією освітнього процесу на результат навчання, тобто на формування ключових компетентностей;

- проведення моніторингових досліджень, експертизи якості освіти як основи підвищення ефективності освітнього процесу;

- підвищення професійної компетентності педагогів;

- дотримуватися критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;

- у навчанні:

- підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання в умовах запровадження та реалізації нових Державних стандартів освіти;

- підвищення результативності участі учнів в ІІ, ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад та в ІІ та ІІІ етапах МАН;

- забезпечити охоплення дітей з особливими освітніми потребами різними формами навчання відповідно до стану здоров`я;

- у вихованні:

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до роду, сім’ї, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- посилити та урізноманітнити форми і методи національно-патріотичного виховання учнів, активно залучаючи до цього органи учнівського самоврядування та громадські організації;

- спрямовування діяльності психологічної служби на підготовку дитини до самостійного життя, підтримку дітей вразливих категорій, посилення ролі превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з членами їх родин;

- забезпечення подальшої взаємодії з батьками, розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, життєдіяльності закладу освіти тощо;

- продовжити міжвідомчу взаємодію щодо проведення профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній залежності дітей та учнів;

- в інформатизації:

- формування інформаційної культури всіх учасників освітнього процесу;

- використання інформаційно-комунікаційних технології у процесі вивчення всіх предметів навчального плану та управлінської діяльності, впровадження певних нововведень в освітній процес;

- забезпечення стовідсоткового заповнення баз даних для підготовки звітів в ДІСО на початок навчального року та оперативне і якісне їх ведення упродовж навчального року;

- забезпечити 100% оволодіння педагогічними працівниками основами ІКТ;

- забезпечити інформаційне наповнення сайту закладу освіти;

- у створенні здоров’язберігаючого середовища:

- розвиток у дітей і підлітків життєвої компетентності, свідомого ставлення до себе самого, сприяння фізичному зростанню;

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

- створювати умови для формування в учнів здорового способу життя, дбайливого ставлення до свого здоров`я як головної життєвої цінності; залучення уваги батьків до проблеми збереження та зміцнення здоров`я дітей;

- забезпечення повноцінного відпочинку та ефективного оздоровлення дітей, створення належних умов для освітньої культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми під час шкільних канікул;

- продовження роботи щодо збільшення охоплення гарячим харчуванням учнів 5-11-х класів.

- у покращенні матеріально-технічної бази:

- вдосконалювати матеріально-технічну базу закладу освіти відповідно до сучасних вимог;

- впроваджувати енергозберігаючі заходи;

- продовжити благоустрій території закладу освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 505